Ochrona danych osobowych

Tu jesteś: Wprowadzenie | Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności CFH Group Polska Sp. z o.o.

1

Właścicielem i administratorem witryny internetowej dostępnej pod domeną internetową www.magniflex.pl, zwanej dalej Witryną, jest CFH Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-246 przy ul. Porcelanowej 23, NIP: 9542805029 | REGON: 383492615 | KRS: 0000786086, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 100.000 zł opłacony w całości, zwana dalej Administratorem. Właściciel witryny kieruje się zasadami ochrony prywatności użytkowników, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach i klientach oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników i klientów przechowywane w bazach danych witryny są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

2

Korzystanie ze stron internetowych witryny nie wymaga rejestracji, ani ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy użytkownik witryny jest zainteresowany świadczeniem mu usług drogą elektroniczną (np. założenia Konta, otrzymywania Newslettera, poradnika, informacji produktowych, handlowych, marketingowych), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu, w zakresie udzielonego upoważnienia.

Dane osobowe podane przez użytkowników Sklepu przetwarzane są w następujących celach:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną;

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika w Sklepie oraz Umowy sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w Sklepie;

– przeprowadzania postępowania reklamacyjnego;

– przeprowadzania procedury zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży;

– przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem Newslettera, w tym informacji o Administratorze, Sklepie, produktach dostępnych, porad tematycznych, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, o ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną.

 

3

Administratorem danych osobowych udostępnianych w serwisie jest CFH Group Polska Sp. z o.o. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia danych. Ponadto, użytkownik, który  założył swoje Konto, może po zalogowaniu samodzielnie edytować, modyfikować i usuwać swoje dane, może również zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Swoich danych (prawo do zapomnienia). Może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie lub poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez użytkownika zakupów w Sklepie. Użytkownik, może również zwrócić się z żądaniem do administratora o przeniesienie swoich danych do innego podmiotu.

 

4

Po zarejestrowaniu się każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem.   Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien zaktualizować swój profil w Koncie, przy czym dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług, a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.

 

5

Każdy Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Sklepu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do konta.

 

6

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych witryny, w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki. Internetowa przeglądarka stosowana przez użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Sklepu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu:

a) utrzymania sesji użytkownika;

b) lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb użytkowników;

c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów;

d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego użytkownika;

e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Sklepu. Jednocześnie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach witryny.

 

7

W witrynie, oprócz plików „cookies”, mogą być również zbierane, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” – w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Sklepu. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

8

Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt”. Administrator może wymagać przekazania dodatkowych danych użytkownika, w tym osobowych, celem potwierdzenia tożsamości użytkownika, identyfikacji zamówienia, Konta użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika.

 

9

Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie realizacji złożonego zamówienia, świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną, rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych w dane Konto użytkownika. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja i/lub odpowiedź na zgłoszenie. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

 

10

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

– w związku z wykonaniem umowy o korzystanie ze sklepu / umowy o współpracy ze Spółką oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

– w związku z realizacją celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie Spółki ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania);

– w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;

– w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki

– w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

– w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);

– w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

 

11

Dane Użytkowników mogą być przekazane następującym podmiotom:

– podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach witryny);

– podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

– podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

– podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie spedycji i dostaw – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług

– podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

 

12

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój witryny, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności sklepu internetowego. Do usług zamówionych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Polityki prywatności witryny. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian w Polityce prywatności witryny powinien zaprzestać korzystania z witryny, w tym usunąć swoje Konto.

Niniejsza Polityka prywatności witryny CFH Group Polska wchodzi w życie z dniem 10.07.2019r.

Rozpoczęcie korzystania z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Polityki prywatności witryny CFH Group Polska w domenie www.magniflex.pl.