Konkurs Świąteczno-Noworoczny "Moja Sypialnia" w obiektywie 2023.12

Tu jesteś: Wprowadzenie | Konkurs Świąteczno-Noworoczny "Moja Sypialnia" w obiektywie 2023.12

Regulamin konkursu fotograficznego "Moja Sypialnia" w obiektywie 2023.12.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu "Moja Sypialnia" w obiektywie jest wyłączony dystrybutor Magniflex na Polskę - CFH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod 40-246, ul. Porcelanowa 23, NIP: 9542805029 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagrody.

1.3. Uczestnik przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

1.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

1.6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem: https://www.facebook.com/magniflexpolska/

1.7. Konkurs odbędzie się w terminie od 22 grudnia 2023 r. do 28 grudnia 2023 r. (do godz. 23.59).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 1.2. i pkt. 1.3 Regulaminu;

e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u jedno Zgłoszenie Konkursowe w formie zdjęcia sypialni - swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage'u - pod postem konkursowym,

f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 5.1. Regulaminu;

2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia Konkursowego.

3.2. Zgłoszenie Konkursowe polega umieszczeniu zdjęcia sypialni w formie komentarza pod postem konkursowym „MOJA SYPIALNIA W OBIEKTYWIE” z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® na fanpage https://www.facebook.com/magniflexpolska ,

uczestnik biorący udział w konkursie przedstawia za pomocą zdjęcia lub video swoją sypialnię która jest miejscem
- przytulnym klimatycznym lub
- ciekawym i kreatywnym.

 

3.3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3.5. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia wytworzone za pomocą technologii opartej o sztuczną inteligencję Ai.

3.6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

3.7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

3.8. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 2 (dwóch) Laureatów Konkursu.

3.9. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3.10. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony w formie postu na Fanpage'a w Serwisie Facebook® w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 20:00.

3.11. Publikacji, o której mowa w punkcie 3.10. będzie podlegała nazwa użytkownika Serwisu Facebook® czyli imię i nazwiskoLaureatów Konkursu.

4. NAGRODY

4.1. W Konkursie przewidziano 2 (dwie) nagrody w postaci poduszki Magniflex , po 1 dla każdego z Laureatów.

4.2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

5. WYDANIE NAGRODY

5.1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a, przesłać wiadomość na Fanpage z danymi adresowymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostanie poproszony przez Organizatora w treści komunikatu. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a.

6.2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 6.1, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

6.3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureata Konkursu, o których mowa w pkt 5.1. w celach tam określonych.

7.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

7.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

7.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w doręczeniu nagrody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

8.3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.

9.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.

9.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

9.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

9.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

9.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

9.7. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

10.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

10.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na profilu Włoskie Materace Magniflex – dla Zdrowia i Wspaniałego Życia w zakładce Notatki. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.magniflex.pl i na portalu www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

10.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 833). Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.

10.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.